juchiewicz

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Cel badania

Celem badania sprawozdania finansowego- określonym w ustawie o rachunkowości - jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.


Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym ujawnienie odpowiednich informacji spoczywa na Kierownictwie Jednostki. Odpowiedzialność ta dotyczy również prowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej i kontroli wewnętrznej, wyboru i stosowania zasad rachunkowości oraz ochrony aktywów należących do Jednostki.


Biegły rewident jako osoba zaufania publicznego i niezależny ekspert z zakresu rachunkowości ma  stwierdzić, czy sprawozdanie finansowe jako całość i stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe (system księgowości) są wolne od uchybień polegających na pominięciu lub zniekształceniu informacji ważnych (istotnych) dla czytelnika i czy można uznać za wiarygodne (rzetelne, prawidłowe) i jasne informacje zawarte w tym sprawozdaniu.

Pewność, że sprawozdanie finansowe w sposób jasny i prawdziwy przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy daje podstawy do podejmowania decyzji przez właścicieli
i inwestorów zewnętrznych (banki, pożyczkodawcy, wierzyciele etc.) oraz instytucje finansujące projekty (fundusze Unii Europejskiej).

Opinia biegłego rewidenta jest traktowana jako obiektywny i bezstronny element oceny kompetencji kierownictwa jednostki z wykonanych przez niego obowiązków w roku obrotowym i stanowi podstawę udzielenia mu absolutorium.


Nie jest celem badania wykrycie i wyjaśnienie ewentualnych działań i zdarzeń podlegających ściganiu, jak również nieprawidłowości jakie mogłyby wystąpić poza systemem rachunkowości.