juchiewicz

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Cechy badania

Badanie i ocenę sprawozdań finansowych  przeprowadzają biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów wykonujących zawód, spełniający warunki określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z:

  • ustawą o rachunkowości,
  • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
  • normami wykonywania zawody biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
  • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
  • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.


W trakcie prowadzanego badania oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości i rozliczeń podatkowych. Na każdym etapie badania biegły rewident informuje o jego przebiegu i wstępnych rezultatach. Pozwala to na efektywne prowadzenie badania sprawozdania finansowego, bieżącą identyfikację i eliminację błędów i usuwanie powstałych niedociągnięć, bez konieczności sporządzania kolejnych wersji sprawozdań finansowych.

Przy realizacji każdego zlecenia zależy nam, aby poza sporządzeniem opinii i raportu z badania, pozostawić dodatkowy, trwały efekt naszych prac, z których klient mógłby skorzystać. W uzupełnieniu do naszego raportu na temat sprawozdania finansowego przekażemy Państwu - w razie stwierdzenia takiej potrzeby - odrębne pismo poufne informujące o naszych spostrzeżeniach i zauważonych niedomaganiach systemów rachunkowości oraz systemów kontroli wewnętrznej i sposobów ich usprawnienia w interesie właścicieli.

Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane zgodnie z opracowanym planem badania. Szczegółowy harmonogram badania, z uwzględnieniem potrzeb i wymagań Klienta przy zachowaniu naszej zawodowej niezależności, jest ustalany przy udziale służb finansowo – księgowych badanej Jednostki. Szczególną wagę przywiązujemy do terminowości naszych usług oraz organizacji pracy w sposób zapewniający sprawne przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na wysokim poziomie oraz miłą współpracę.

Nasze techniki i metody badania wsparte są rozwiązaniami informatycznymi.